Sunbeam

20 tekstów – auto­rem jest Sun­beam.

Taki dzień

I przychodzą ta­kie dni, niepo­dob­ne do in­nych. Ta­kie pros­te. Ta­kie zwyczaj­ne. Ta­kie swojskie.
Zja­wiają się ludzie i łzy ocierają z po­liczka. Uśmie­chy z nadziei ut­ka­ne ma­lują na twarzy. I zda­je się nag­le, jak­by prob­le­my to był sen zwykły. Zam­glo­ne, roz­wi­jały się świet­le po­ran­ka. Po­jawia się spokój. I noc nie jest już aż ta­ka straszna. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 21:11

Tonę

Leczę się z miłości.
Przy­naj­mniej tak mi się wy­daje.
Leczę się... A może w niej tonę?
Czuję, że gdzieś w tym wszys­tkim spa­dam na sa­mo dno. Po co mi było to wszys­tko.
Muszę się pod­nieść. Jeszcze raz. Tyl­ko te wszys­tkie koła ra­tun­ko­we ja­koś daleko. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2019, 16:11

Do zobaczenia

Cze­kałam aż przyj­dzie ten dzień. Roz­wa­li bez­pie­czną przys­tań. Ta­ki smak ma ry­zyko. Us­tałam na krawędzi i w końcu mu­siałam z niej spaść. Tak kończy się ry­zykow­ny taniec.
Dziś jest mi tyl­ko trochę bardziej [...] — czytaj całość

dziennik • 28 kwietnia 2019, 17:21

Usiądę obok ciebie.
Na chwilę.
Os­tatni raz.
Dot­knę two­jej dłoni.
I zniknę.
Tak zde­cydo­wał czas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2019, 17:06

Chodźmy na spa­cer! Za­pom­nijmy o dniu! Porzućmy to co nas uwiera i zacznij­my żyć! 

myśl • 27 kwietnia 2019, 18:51

Tęsknię

Tęsknię. Za swoim życiem, które nig­dy się nie wy­darzyło.
Tęsknię za po­całun­ka­mi, słod­ki­mi jak gwiaz­dy, które roz­wiał daw­no wiatr. Za do­tykiem. Po­ruszającym najgłębsze od­chłanie duszy. Za tym co się nig­dy nie zdarzyło, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:50

Usiądę kiedyś na trawie

Usiądę kiedyś na tra­wie i poz­wolę by czas płynął le­niwie, prze­puszcza­jać myśli przez pal­ce. I je­den raz, nig­dzie śpie­szyć się nie będę. Poz­wolę chmurą le­niwie płynąć po moim niebie. Bez po­ganiania i [...] — czytaj całość

dziennik • 25 kwietnia 2019, 08:19

Kiedyś

Kiedyś stąd odejdę. Zos­ta­wię wszys­tko. Spa­kuję tyl­ko to, co trze­ba i już mnie nie będzie. Zos­ta­wię list i te­lefon sta­ry. Dwie pa­ry ulu­bionych skar­pet.
Odejdę.
Tak po pros­tu, jak­by mnie nig­dy nie było. I zacznę od no­wa. Tak jak zaw­sze chciałam. Wy­wołam ka­tas­trofę w czyimś życiu. Chy­ba nie pot­ra­fię le­piej. I w końcu będę wol­na. Jak ptak. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 kwietnia 2019, 23:39

Codzien­nie bo­li mnie głowa. Czyżby z miłości? 

myśl • 24 kwietnia 2019, 23:32

Tak

Jeszcze kiedyś usiądę na skra­ju two­jego serca.
Obej­me wichu­ry i ka­ruze­le uczuć.
Przy­siądę i za zgodą, może zos­tanę dłużej?
Wte­dy nie będziesz już ta­ki smut­ny...
Przez chwilę poczu­jesz co znaczy życie.
I choć to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2019, 08:31
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 maja 2019, 21:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st Taki dzień

16 maja 2019, 21:11Sunbeam do­dał no­wy tek­st Taki dzień

14 maja 2019, 16:11Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tonę

10 maja 2019, 19:16Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Żyj

2 maja 2019, 00:03yestem sko­men­to­wał tek­st Tęsknię

28 kwietnia 2019, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądę obok ciebie. Na chwilę. [...] 

28 kwietnia 2019, 17:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Do zo­bacze­nia

28 kwietnia 2019, 17:06Sunbeam do­dał no­wy tek­st Usiądę obok ciebie. Na chwilę. [...] 

27 kwietnia 2019, 18:51Sunbeam do­dał no­wy tek­st Chodźmy na spa­cer! Za­pom­nijmy [...]

27 kwietnia 2019, 18:50Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tęsknię